Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

1317
Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2020 r.

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych, które opiniowały będą oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020, w tym zadań wieloletnich. Kandydata(-ów) do pracy w komisji(-ach) może zgłosić organizacja lub podmiot, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu wołomińskiego.

Zgłoszenie* zawierające:
1. dane podmiotu zgłaszającego kandydata, 2. dane kandydata (w tym adres zamieszkania, e-mail, telefon), 3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności podmiotu zgłaszającego kandydata, 4. informację prezentującą kandydata, określającą kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka komisji, 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz udział w pracach komisji, 6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

należy złożyć: w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 – parter wejście A (okienko podawcze lub wrzutnia na dokumenty przy wejściu A) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie do dnia 30 września 2020 r. (liczy się data wpływu do siedziby Starostwa).
Zgłoszone osoby zostaną umieszczone na utworzonej w roku 2017 stałej liście osób wskazanych przez organizacje do udziału w pracach komisji konkursowych. Wykreślenie z listy następuje z urzędu - jeśli członek komisji nie uczestniczył w trzech kolejnych posiedzeniach lub na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zgłaszającego lub osoby zgłaszanej.

Uwaga: organizacja pozarządowa, która zgłosiła w latach 2017 – 2019 kandydatów do pracy w komisjach konkursowych nie ma obowiązku ponawiania zgłoszeń tych samych osób.

Komisje, w których skład wchodzi 3 przedstawicieli Powiatu oraz 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, oceniały będą oferty w zakresach** wskazanych w programach współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.

Pytania dot. działalności komisji należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa za pośrednictwem 
UWAGA
* Formularz zgłoszenia kandydata - druk do wypełnienia poniżej
** Przewiduje się od jednego do trzech posiedzeń komisji konkursowej w roku; nie przewiduje się posiedzeń stacjonarnych - komisja ocenia oferty za pośrednictwem generatora wniosków Witkac.

Formularz zgłoszenia kandydata