Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

Data: 16.04.2020 r., godz. 13.15    1461
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji form wsparcia z „Tarczy antykryzysowej" .
Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne‼️#TarczaAntykryzysowa#

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji form wsparcia z „Tarczy antykryzysowej" na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Wnioski można składać w terminie: 16 - 29 kwietnia 2020 r.


Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup…

Dopuszcza się również złożenie wniosku w następujących formach:

W formie papierowej, składając dokumenty w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej urny na dokumenty, znajdującej się przed wejściem holu głównego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, w Filii Radzymin oraz Filii Tłuszcz (w godzinach 09:00 - 11:00)

W formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
- wawo@praca.gov.pl
- za pomocą platformy ePUAP


Do wniosku należy obowiązkowo załączyć:

-umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
-formularz pomocy publicznej -Załącznik Nr 1 do wniosku,
-oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane,
-plik o nazwie „Kalkulator spadku obrotów", umożliwiający dokonanie obliczeń w zakresie spadku obrotów
-drugi kalkulator - Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 2 do wniosku.

‼‼️WAŻNE‼️‼
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy".


Szczegóły dotyczące wsparcia wraz z załącznikami
https://wolomin.praca.gov.pl/dla-pracodawco…/…/wynagrodzenia


Informacje telefoniczne :
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie:
503 755 871 22 763 73 14
e.pawlak@pup.wolomin.pl

22 763 73 39
m.zubrowska-dudek@pup.wolomin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia Radzymin:
22 786 92 73
b.roguska@pup.wolomin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Filia Tłuszcz:
29 758 02 67
b.tlaga@pup.wolomin.pl