Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0021/17

2990
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Miasto Góra Kalwaria i partnerskie JST: Gmina Miasto Tarczyn, Gmina Celestynów, Gmina Cegłów, Powiat Wołomiński, Gmina Izabelin, Gmina Miasto Ząbki, Powiat Warszawski Zachodni oraz Partnera Zarządzającego – Certes Sp. z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2019 r.
Termin realizacji projektu:
od: 01.11.2017 – 30.06.2019 r.
Wartość projektu:
Wartość projektu: 1 492 009,43 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 235 014, 00 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:
• wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
• podniesienie kompetencji kadr JST (150 os. w tym 96 K i 54 M) przez szkolenia z obszarów
o podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);
o zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
• wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
• elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.