Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych

2754
ZAPROSZENIE
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w roku 2018

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych (w tym także zadań wieloletnich).

Kandydata(-ów) do pracy w komisji(-ach) może zgłosić organizacja lub podmiot, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu wołomińskiego.

Zgłoszenie* zawierające:
1. dane organizacji zgłaszającej kandydata,
2. dane kandydata (w tym adres, e-mail, telefon),
3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata,
4. informację prezentującą kandydata, określającą kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka komisji,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz udział w pracach komisji,
6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
należy złożyć: w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin – parter wejście A, pokój nr 104 lub
przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
w terminie do dnia 17 października 2017 r. (liczy się data wpływu do siedziby Starostwa).

Na podstawie zgłoszeń zostanie utworzona stała lista osób wskazanych przez organizacje do udziału w pracach komisji konkursowych. Wykreślenie z listy następuje na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zgłaszającego bądź osoby zgłaszanej.

Zgłoszonych kandydatów do prac w komisjach konkursowych, spośród osób umieszczonych na liście, rekomenduje Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komisje, w których skład wchodzi 3 przedstawicieli Powiatu oraz 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, oceniały będą oferty w zakresach** wskazanych w programach współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.

Pytania dot. działalności komisji należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa za pośrednictwem internetu: ngo@powiat-wolominski.pl, faksu: (22) 787-34-19, telefonicznie: (22) 787-43-01 (03) w. 108 lub osobiście: siedziba Starostwa – przyziemie wejście B, pokój nr 011 lub 012.

UWAGA
* Formularz zgłoszenia kandydata można pobrać ze strony www.powiat-wolominski.pl (baner NGO) lub z Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa (pokój nr 011 lub 012).
** Przewiduje się od jednego do trzech posiedzeń komisji konkursowej w roku; komisja spotyka się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w dni powszednie w godz. 9.00 – 16.00.